gÀªÀÄt²æà ±ÀgÀt ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀÄ

 •  2005 : ²æà J¸ï. ²ªÀtÚ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. qÁ. ¹.¦. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ¥ÀArvï ¥ÀAZÁPÀëgÀ ªÀÄwÛUÀnÖ, zsÁgÀªÁqÀ. CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¸ÀªÀiÁd- zÁªÀtUÉgÉ
 •  2006 : qÁ. «ÃgÀtÚ gÁdÆgÀ, zsÁgÀªÁqÀ. ²æà C£ÀßzÁ£À0iÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀArvï ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄgÀqÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ. ªÀZÀ£ÉÆÃvÀìªÀ ¥ÀæwµÁ×£À- UÀÄ®âUÁð
 •  2007 : qÁ. ©.«. ªÀįÁè¥ÀÅgÀ, zsÁgÀªÁqÀ. ¥ÉÇæ. r. °AUÀ0iÀÄå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀArvï ªÉAPÀmÉñïPÀĪÀiÁgï, zsÁgÀªÁqÀ. “«ªÉÃZÀ£Á” ¸ÀA¸ÉÜ-CxÀtÂ
 •  2008 : ¥ÉÇæ. f.J¸ï. ¹zÀÞ°AUÀ0iÀÄå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ²æà ¤gÀÄ¥Á¢ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«. ¥ÀArvï ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÉUÀqÉ, GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ. »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À-¨sÁ°Ì
 •  2009 : qÁ. ¥ÀÇdå ²æà EªÀÄär ²ªÀ§¸ÀªÀ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. qÁ. JA.f. £ÁUÀgÁeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀArvï zÉÆqÀݧ¸ÀªÁ0iÀÄð UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ, §¼Áîj. ²ªÀ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ-¸ÁuÉúÀ½î
 •  2010 : qÁ. J¸ï. «zÁå±ÀAPÀgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. qÁ. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ºÀAqÀV, £ÀªÀ®UÀÄAzÀ. G¸ÁÛzï ºÀĪÀiÁ0iÀÄÆ£ï ºÀ¯Áð¥ÀÅgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ. §¸ÀªÀvÀvÀÛ÷é ¥ÀæZÁgÀ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 •  2011 : qÁ. J¸ï.Dgï. UÀÄAeÁ¼ï, zsÁgÀªÁqÀ. ¥ÀÆdå ²æà ¥Àæ¨sÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Áé«ÄÃf, CxÀtÂ, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè. ¥ÀA. r. PÀĪÀiÁgïzÁ¸ï, zsÁgÀªÁqÀ. ²æà dAiÀÄzÉêï, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
 •  2012 : qÁ. ©.¹. dªÀ½, (¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É) zsÁgÀªÁqÀ. ²æà PÉ.¹. ²ªÀ¥Àà, (ªÀZÀ£À gÀZÀ£É) ªÉÄʸÀÆgÀÄ. qÁ. ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼Á ±ÀAPÀgï, (ªÀZÀ£À ¸ÀAVÃvÀ) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀÆdå ¹zÀÞgÁªÀĸÁé«ÄUÀ¼ÀÄ, (±ÀgÀt ¸ÀA¸ÀÌøw ¥Àæ¸ÁgÀ) °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ UÀæAxÁ®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ«.

±ÀPÀÄAvÀ¯Á d0iÀÄzÉÃªï ±ÀgÀt ¥Àæ±À¹Û

 •  2010 : qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, »j0iÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 •  2011 qÁ. ¸Á.² ªÀÄgÀļÀ0iÀÄå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 •  2010 : qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, »j0iÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 •  2010 : qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, »j0iÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ