ಕಾರ್ಯಕಾರಿಸಮಿತಿ

UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ

¥ÀÆdå ²æà ²æà ²ªÀgÁwæ zÉòPÉÃAzÀæ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ

¥ÀÆdå qÁ. ²æà ²æà ²ªÀªÀÄÆw𠲪ÁZÁAiÀÄð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ

CzsÀåPÀëgÀÄ

UÉÆ.gÀÄ. ZÀ£Àߧ¸À¥Àà

PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ

ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄgÀ¥Àà ¨É®èzÀ

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

dgÀUÀ£ÀºÀ½î ²ªÀ±ÀAPÀgï

C¥ÁàgÁªï CPÉÆÌÃuÉ

PÉÆñÁzsÀåPÀëgÀÄ

PÉ.©. µÀtÄäR¥Àà

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

f.¦. aPÀÌjAiÀÄ¥Àà

PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ

ºÉZï.Dgï. ¥ÀæPÁ±ï

²æñÉÊ® ¥ÀlÖt±ÉnÖ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

¥ÀÆdå ²æà ²æà qÁ. EªÀÄär ²ªÀ§¸ÀªÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ

PÉ.«. £ÁUÀgÁdªÀÄÆwð

²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ¥Àà

f¯ÁèWÀlPÀUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄ
 • CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Éè
 • 1. ¢§ÆâgÀÄ ¹zÀÞ°AUÀ¥Àà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ
 • 2. ºÉZï.¹. ¥ÀgÀªÀIJªÀ0iÀÄå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ
 • 3. qÁ.r.J£ï. 0iÉÆÃVñÀégÀ¥Àà vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
 • 4. ©.JA. ZÀ£ÀߥÀà PÉÆïÁgÀ
 • 5. PÀwÛUÉ ZÉ£ÀߥÀà ²ªÀªÉÆUÀÎ
 • 6. aPÉÆÌüï F±ÀégÀ¥Àà zÁªÀtUÉg
 • 7. zÀ0iÀiÁ£ÀAzÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
 • 8. ªÀĺÉñï aPÀ̧¼Áî¥ÀÅg
 • 10. PÉ.JA. «ÃgÉñï avÀæzÀÄUÀð
 • 11. ¤Ã®UÀAUÁ ZÀgÀAwªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁA
 • 12. JA.f. 0iÀiÁzÀªÁqÀ ©eÁ¥ÀÅgÀ
 • 13. «í.¹. Z˱ÉnÖ zsÁgÀªÁqÀ
 • 14. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ UÉÆ®ègÀ ºÁªÉÃj
 • 15. JA.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ
 • 16. C.NA. ¥Ánî UÀzÀUÀ
 • 17. ¥ÉÇæ. §¸ÀªÀgÁd ¨ÉÆý±ÉnÖ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl
 • 18. C¥ÁàgÁªï CPÉÆÌÃuÉ UÀÄ®âUÁð
 • 19. ¥ÉÇæ. ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ PÁªÀÄtÚ ©ÃzÀgï
 • 20. §¸À¥Àà w¥ÁàgÉrØ gÁ0iÀÄZÀÆgÀÄ
 • 21. ©.J¸ï. ¥Ánî PÉÆ¥Àà¼À
 • 22. PÉ.©. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà §¼Áîj
 • 23. ¹zÀÞ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆnÖ 0iÀiÁzÀVj
 • 24. f.Dgï. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
 • 25. qÁ J¸ï. ²ªÀgÁd¥Àà ªÉÄʸÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ
 • 26. ¹zÀÞ°AUÀ0iÀÄå §£ÀßAUÁr ªÀÄAqÀå
 • 27. ZÀlß½î ªÀĺÉñï aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ
 • 28. JA.Dgï. zÉêÀ¥Àà PÉÆqÀUÀÄ
 • 29. qÁ. JZï.J¯ï. ªÀįÉèñÀUËqÀ ºÁ¸À£À
 • 30. Dgï. ¥ÀÅlÖªÀÄ®è¥Àà ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
 • 31. D±ÁQgÀuï CgÀ½ªÀÄoÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ
 • 32. qÁ.0iÀÄÄ.¹. ¤gÀAd£À GqÀĦ
 • 33. ªÀÄ£ÉÆúÀgï PÉÆÃj ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå WÀlPÀ
 • 34. qÁ. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà zsÀ¨Á¯É ¸ÉƯÁè¥ÀÅgÀ
 • 35. qÁ. gÀªÉÄñÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥À ªÀÄÆ®V ¯ÁvÀÆgÀ
 • 36. PÉ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà DzÉÆä (DAzsÀæWÀlPÀ)