ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

DqÀ½vÀ PÁ0iÀiÁð®0iÀÄ:
dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æà ²ªÀgÁwæñÀégÀ ªÀÈvÀÛ, 1£É0iÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 8£É0iÀÄ «¨sÁUÀ d0iÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 060
zÀÆgÀªÁt : 080-22970125

Email : abssp.reg@gmail.com
            contactus@abssp.in
DqÀ½vÀ PÁ0iÀiÁð®0iÀÄ:
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು(ರಿ.) ಡಾ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570004