ಶರಣ ಶಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

PÀæ.¸ÀA ¸ÀܼÀ ªÀµÀð ¸ÀªÀiÁªÉñÁzsÀåPÀëgÀÄ
1 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 1986 qÁ. ¸À.¸À ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ (qÁ.¸ÀA.². ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀªÀÄoÀ)
2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 1988 qÁ. Dgï.¹. »gÉêÀÄoÀ
3 ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ 1990 qÁ. J¯ï. §¸ÀªÀgÁdÄ
4 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 1996 qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð
5 ¨É¼ÀUÁ« 1999 ²æêÀÄw ±ÁAvÁzÉë ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ
6 gÁ0iÀÄZÀÆgÀÄ 2000 qÁ. ¨sÀUÀªÁ£ïzÁ¸ï wªÁj
7 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 2003 qÁ. JA.JA. PÀ®§ÄVð
8 UÀzÀUÀ 2004 qÁ. UÀÄgÀÄ°AUÀ PÁ¥À¸É
9 ¨sÁ°Ì 2006 qÁ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À J¸ï. ®oÉ×
10 ªÀÄÄA¨ÉÊ 2010 ¥ÉÇæ. f.J¸ï. ¹zÀÞ°AUÀ0iÀÄå
11 zsÁgÀªÁqÀ 2013 qÁ. Cd0iÀiïPÀĪÀiÁgï¹AUï